Mölndals Kvarnby är numera en förening som kontrollerar och reglerar vattenflödet i Mölndalsån och vattennivån i ett antal sjöar kring Mölndalsån. Till grund för detta arbete finns ett antal vattendomar. Byn grundades i mitten av 1700 talet efter krav från Kungl.Majt. att Kvarnbyfallen skulle regleras. Traditionerna från denna tid finns kvar än idag. Vattenregleringen styrs av Vattenkontrollanten efter instruktion av bystämman med Byåldermannen som ytterst ansvarig. Trafikkontoret i Göteborg handhar reglering av ett antal dämmen, se http://molndalsan.se/

Ansökan om tillstånd till anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndalsån

     Högsta domstolen

     Mark och miljö överdomstolen