Mölndals Kvarnby är numera en förening som kontrollerar och reglerar vattenflödet i Mölndalsån och vattennivån i ett antal sjöar kring Mölndalsån. Till grund för detta arbete finns ett antal vattendomar. Byn grundades i mitten av 1700 talet efter krav från Kungl.Majt. att Kvarnbyfallen skulle regleras. Traditionerna från denna tid finns kvar än idag. Vattenregleringen styrs av Vattenkontrollanten efter instruktion av bystämman med Byåldermannen som ytterst ansvarig. Trafikkontoret i Göteborg handhar reglering av ett antal dämmen, se http://molndalsan.se/

Ansökan om tillstånd till anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndalsån

     VÄNERSBORGS TINGSRÄTT TRM 900 - Deldom 2017-05-12

A- ansökan
     Skrift 130311 MMD ansökan 4335001
Flik A Domar
     1      2      3      4      5      6      7
Flik B Hydrologisk och hydraulisk utredning
     Ansökan_Bilaga B, Hydrologisk och hydralisk utredning
     Bilaga 1, PM Grevedämmet
     Bilaga 2_1 PM Hydraulisk utredning av Stensjöns utlopp
     Bilaga 2_2 RH2000
     Bilaga 3, PM Styrstrategi för Mölndalsån, RH2000
     Bilaga 4 PM Mölndals nedre
Flik C Teknisk Beskrivning
     Ansökan Teknisk Beskrivning
     Bilaga 1, PM Geoteknik, Stensjö dämme
     Bilaga 2, PM Påverkan på broar
Flik D MKB
     MKB Mölndals Kvarnby
Flik E Kartor och ritningar
     E01      E02      E03      E04
Flik F Fastighetsägarförteckning
     135#Mölndalsån alf
     135#Mölndalsån geo
     Fastighetskartor
Flik G
     Bilaga 6
MMD komplettering
     A MMD komplettering 2015
     BILAGA 4 - PM SAMLAD REGLERINGSMODELL
     Bilaga A - MKB
     Bilaga ABilaga B - KOMPLETTERING, REGLERINGSSTUDIE M.M.
     Bilaga B - 01
     Bilaga B - 02
     Bilaga B - 03
     Bilaga C - Fastigheter runt Rådasjön och Stensjön
     Bilaga C - Rådasjön strandlinje
     Bilaga C - Härryda strandlinje
     Bilaga C - Mölndal strandlinje
     Bilaga C - Fastighetsbeteckning
MMD komplettering 2016
     MMS komplettering 2016
     Bilaga A komplettering reglerstudier
     Bilaga 1 till Bilaga A
     Bilaga B Miljökonsekvenser
     Bilaga C Villkor januari 2016